คำอธิบายรายวิชา

          ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3


Start to lesson

ตารางเรียน
รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

             

เกณฑ์ประเมิน รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 


  View all News